תקנון העמותה

עמותת התאחדות המתווכים, דרך ארץמתווכים למען מתווכים (ע"ר) מספר העמותה: 580708527

 

 

 1. מטרות וחזון העמותה

עמותת התאחדות המתווכים, דרך ארץ- מתווכים למען מתווכים ("העמותה") הוקמה על מנת לקדם ולשפר את מעמד המתווכים ואת מקצוע התיווך בישראל תוך הקנייה ושיתוף של ידע, כלים והכשרה מקצועיים אשר יאפשרו למתווכי הנדל"ן להצטיין בעשייתם, להעניק להם עומק ולהצדיק את המקצוע כבעל חשיבות, משמעות וכבוד. בנוסף שמה לה העמותה למטרה ליצור לגיטימציה יתרה בעיני הציבור הישראלי להיעזר בשירותי תיווך וייעוץ בתחום הנדל"ן בהיקפים גדולים יותר – מתוך ידיעה מבוססת כי השירות יינתן בסטנדרטים מקצועיים מעולים.
החזון של דרך ארץ לחזק את מעמד העיסוק בתחום של ייעוץ ותיווך נדל"ן בישראל מבוסס על היבטים איכותיים, ניהוליים ושיווקיים. כל זאת בין היתר באמצעות המפורט להלן:

 • העלאת רף הכניסה לעיסוק בתיווך נדל"ן על ידי הכשרה אקדמית ומעשית.
 • יצירת קוד אתי שיתמוך בסביבה עסקית בונה המאפשרת שיתופי פעולה מקצועיים בסטנדרטים גבוהים של עבודה.
 • שמירה על יחסים עסקיים טובים בין חברי ההתאחדות וקידום שיתופי פעולה מקצועיים, תוך שימוש במערכות מידע וכלים טכנולוגיים שההתאחדות תציע מעת לעת.
 • הקמת מערך גישור בין מתווכים שמטרתו יישוב סכסוכים תחת כנפי ההתאחדות והימנעות מהליכים משפטיים ככל הניתן.
 • מיסוד גוף מאגד ואיתן שינוהל על ידי נציגי המתווכים.
 • ניהול יחסי חוץ עם ארגונים, מוסדות פרטיים וממשלתיים, חברות ובעלי מקצוע בתחום הנדל"ן בישראל ובחו"ל שבכוחם לקדם את מעמדו של תחום הייעוץ ותיווך הנדל"ן בישראל.
 • הקמת מועדון לקוחות שיציע הטבות לחברי ההתאחדות; יצירת קשרים עם נותני חסות שביכולתם לסייע לעמותה להתפתח ולהתרחב.
 • התייצבות משותפת אל מול גורמים מתחרים ו/או ספקים שבכוחה לשפר ולקדם התקשרויות פורות.

 

 1. דין העמותה
  • העמותה היא אישיות משפטית על פי דין ונהנית מכל הזכויות המוענקות כדין לאישיות כזו.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהיה העמותה רשאית, לשם קידום מטרותיה, להתקשר בחוזים ובהתחייבות מכל מין וסוג שהוא, לגייס כספים, לפתוח חשבונות בבנקים, למשוך שיקים ולחתום על שטרות, ערבויות וכל התחייבויות שהן, לקנות כל מיני נכסים דלא ניידי, להופיע בכל בתי המשפט בישראל, להעסיק עובדים ולפטרם, לרכוש ציוד וכל צרכים ודברים אחרים כפי שיהיה צורך מדי פעם בפעם ולעשות כל פעולה תמצא לנכון לאשר יהיה בה כדי לקדם את מטרותיה.
  • העמותה לא תהיה רשאית לקנות נכסי דלא ניידי או לחכרם, למכרם, להחכירם או לשעבדם או להקים בכספים בניינים או מוסדות, אלא אם כן אושרה כל עסקה כזאת מראש על ידי האסיפה הכללית ברוב של 2/3, אשר הודיעו עליה מראש כי ידונו בה באישור העסקה. העמותה תהיה רשאית לקבל בעלות וזכויות אחרות בלי תמורה בנדל"ן וכן לשכור, להשכיר ולעשות כל פעולות אחרות שלא נזכרו לעיל במקרקעין בהחלטת הועד המנהל.
  • העמותה היא בלתי מפלגתית, חבריה יכולים להשתייך לכל המפלגות ולהיות בעלי דעות פוליטיות ואין בודקים דעות החברים בהיכנסם לעמותה, בהיותם חבריה או בצאתם ממנה.
  • אסורה חלוקת רווחים או כל טובת הנאה אחרת בין החברים. כל כספי ונכסי העמותה ישמשו למטרות העמותה בלבד.

 

 1. מבנה העמותה – כללי
  • מבנה העמותה:
   • אסיפה כללית.
   • ועד מנהל.
   • יו"ר העמותה.
   • ועדת ביקורת.
   • ועדות משנה שיבחרו ע"י הועד המנהל – ועדת בחירות, ועדת האתיקה והמשמעת כולל מוסד גישור וועדות נוספות.
  • האסיפה הכללית תבחר את יו"ר העמותה, חברי הועד המנהל וחברי ועדת ביקורת ( להלן יקראו – "מוסדות העמותה"). שאר בעלי התפקידים ימונו על ידי הועד המנהל.
  • למוסדות העמותה תהיינה כל הסמכויות המפורטות להלן והם יפעלו במסגרת ההוראות המפורטות להלן.
  • משך הכהונה במוסדות העמותה כהגדרתם לעיל יהא – 3 שנים. חבר עמותה זכאי להבחר לאותו תפקיד לשתי תקופות כהונה ברוב רגיל ולתקופות נוספות ברוב מיוחס של 75% ממשתתפי האסיפה לפחות.

 

 1. האסיפה הכללית
  • כללי:
   • האסיפה הכללית של חברי העמותה הינה המוסד העליון שלה והחלטותיה מחייבות את כל חברי העמותה והגופים האחרים של העמותה.
   • האסיפה הכללית תהיה מורכבת מחברי העמותה הרשומים באותה עת, ובלבד ששילמו דמי חבר לאותה שנה.
   • אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים אחת לשנה.
   • האסיפה הכללית תכונס אחת לשלש שנים לצורך בחירת יו"ר העמותה, ועדת ביקורת והועד המנהל.
   • זכאי להיבחר למוסדות העמותה, מי שממלא אחר כל התנאים להלן במצטבר:
    • כל חבר שהינו חבר עמותה ביום 31 לחודש דצמבר שלפני מועד הבחירות ועמד במועד זה בתנאים הקבועים בתקנון ושילם את כל חובותיו עד למועד זה.
    • אינו קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל;
    • לא עומדים כנגדו הליכים פליליים.
    • לא ביצע עבירה על הקוד האתי של העמותה.
    • בעל רשיון תיווך כדין, אשר התיווך מהווה עיסוקו העיקרי במשך חמש (5) שנים שקדמו להגשת המועמדות.
    • שאינו מעניק שירותים בשכר לעמותה.
    • מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת.
    • תאגיד.
    • לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.
   • אסיפה כללית תתבצע במפגש פיזי או וירטואלי, עפ"י החלטת יו"ר העמותה. אסיפה כללית יכולה להתכנס באופן וירטואלי באמצעים טכנולוגיים כפי שיהיו מעת לעת, ובלבד שכל החברים יוכלו להצביע לנושאים המפורטים בהזמנה.
   • יובהר כי דרישת הקוורום תתמלא גם בחברים שהצביעו באופן טכנולוגי החל מיום זימון האסיפה ועד לסיום האסיפה.
  • זימון אסיפה כללית שנתית:
   • הזימון ישלח על ידי הועד המנהל, לכל חברי העמותה, לפחות 10 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה (ההזמנה תשלח למייל שנמסר ע"י חבר העמותה).
  • זימון אסיפה שלא מן המנין:
   • הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין.
   • הועד המנהל מחויב לזמן אסיפה כללית שלא מן המנין לפי דרישה בכתב של:
    • ועדת הביקורת.
    • עשירית מכלל חברי העמותה שהם חברים הרשאים להצביע.
   • לא כינס הועד המנהל את האסיפה הכללית שנדרשה כאמור, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם והאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור. העמותה תכסה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים.
   • בהודעה המזמינה לאסיפה הכללית שלא מהמניין יפורטו מקום האסיפה, המועד וסדר היום. ההודעות על אסיפה כללית שלא מן המניין תישלחנה לחברים לפחות 10 יום לפני מועד האסיפה הכללית שלא מן המניין.

 

 • קוורום חוקי:
  • אסיפה כללית (רגילה ו/או שלא מן המנין) תהיה חוקית אם היא נתקיימה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה ואם השתתפו בה לא פחות מרבע מהמספר הכללי של הזכאים להשתתף באסיפה.
  • יובהר כי במנין הקוורום יספרו גם חברים שהצביעו באופן טכנולוגי החל מיום זימון האסיפה ועד לסיום האסיפה.
  • אם במועד הקבוע לא יופיעו המשתתפים במספר הדרוש כאמור, תתקיים האסיפה באותו יום ובאותו מקום, חצי שעה לאחר המועד שנקבע, ותהא חוקית בכל מספר של משתתפים (להלן – "הקוורום").
 • ניהול אסיפה כללית:
  • ישיבות האסיפה הכללית ינוהלו על יד יו"ר העמותה ובהעדרו על ידי חבר הועד המנהל שימונה על ידו.
  • ישיבות האסיפה הכללית בהן יערכו בחירות לתפקיד יו"ר העמותה הועד המנהל וועדת ביקורת ינוהלו על ידי יו"ר ועדת הביקורת.
 • אופן הצבעות ורוב:
  • החלטות האסיפה הכללית לרבות בחירת מוסדות העמותה יתקבלו ברוב רגיל (51%) של הקוורום החוקי.
  • סיום תפקידם טרם המועד של מוסדות העמותה או חלקם יהיו ברוב של 2/3 של הקוורום החוקי.
  • ההצבעות באסיפה, תהיה אישית, גלויה בהרמת יד או בהצבעה באמצעים טכנולוגיים שיקבעו ע"י הועד המנהל. הצבעה לבחירות של מוסדות העמותה ינוהלו ע"י ועדת הבחירות ויהיו חסויות.
  • ההצבעה הינה אישית. לא תהיה הצבעה באסיפה כללית באמצעות מיופה כוח או נציג.
  • יו”ר האסיפה הכללית ינהל את האסיפה הכללית ותהיה לו זכות הצבעה, אולם לא תהיה להצבעתו קול מכריע מקום שבו יש שוויון קולות.
 • פרוטוקול האסיפה:
  • דיוני האסיפה הכללית ירשמו בפרוטוקול בדרך שתקבע על ידי יו"ר האסיפה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר האסיפה וישמר בין מסמכיי העמותה.
  • האסיפה רשאית להחליט על איסור פרסום החלטותיה או חלק מהן או להגבילן, אולם אסיפה כללית אשר התכנסה למטרת בחירת מוסדות העמותה – יהיו החלטותיה והפרוטוקול גלויים.
 • החלטות וסמכויות האסיפה הכללית:

האסיפה הכללית תדון ותחליט בנושאים המפורטים להלן:

 • תאשר את הדין וחשבון של הועד המנהל על פעולותיהם  במשך השנה שחלפה.
 • תאשר את הדו”ח הכספי של העמותה.
 • אחת לשנה לפחות יוגש לאסיפה הכללית דין וחשבון של ועדת הביקורת. האסיפה תקיים דיון בדו"ח וועדת הביקורת ותסיק את המסקנות הדרושות.
 • תדון ותחליט בכל העניינים אשר נכללו בסדר היום שלה.
 • תתווה את קביעת יעדי העמותה, עקרונותיה וקווי הפעולה הכלליים של ההנהלה ותחליט בשאלות ובנושאים אשר ההנהלה איננה מוסמכת לטפל בהם או אשר שליש מחברי הועד המנהל ביקשו להעביר את ההכרעה בהם לאסיפה הכללית.
 • החלטות על שינויים בתקנון העמותה יהא ברוב רגיל של הקוורום שנכח באסיפה הכללית.
 • החלטות על שינויים בקוד האתי של העמותה.
 • קביעת תקרה לסכום דמי החבר. הועד המנהל יקבע את גובה דמי החבר השנתיים בפועל, ובכפוף לתקרה שנקבעה ע"י האסיפה.
 • קביעת שכר לבעלי תפקידים במוסדות העמותה.
 • ייפוי כוחם של חלק מחבריה להחליט בעניינים מסוימים אשר הם בסמכותה של האסיפה. משהוענקה סמכות כזו יהא תוקפה עד לאסיפה הבאה.
 • העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.
 • האסיפה הכללית רשאית לצרף לישיבותיה אנשים נוספים, אשר יכהנו כבעלי תפקידי עזר כגון: יועצים משפטיים, מומחים חינוכיים, גזברים, רואי חשבון, חברי הוועדות וכיו"ב. לבעלי תפקידים אלו לא תהיה זכות הצבעה באסיפה הכללית אך המלצותיהם ירשמו בפרוטוקול.
 • האסיפה הכללית רשאית למנות נשיא כבוד, חברי כבוד ואנשי חבר הנאמנים לעמותה וכן היא תמנה את רואה החשבון של העמותה ואת היועץ המשפטי של העמותה ותהא מוסמכת להחליפם מפעם לפעם.
 • הצבעה בעניין החלפת יועצה המשפטי של העמותה תתקיים רק לאחר קבלת המלצת הועד המנהל ובאישור האסיפה הכללית ברוב של הקוורום החוקי של חברי העמותה שנכח באסיפה, ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי העמותה שדבר החלפת היועץ המשפטי יידון באותה ישיבה.

 

 1. הועד המנהל
  • בחירת הועד המנהל :
   • האסיפה הכללית תבחר את חברי הועד המנהל אשר מספרם לא יעלה על שבע – 7.
   • חברי הועד המנהל יכללו את יו"ר העמותה, אשר ייבחר בהצבעה נפרדת על ידי האסיפה הכללית.
   • הועד המנהל ויו"ר העמותה יבחרו ל-3 שנים.
  • בעלי תפקידים בועד המנהל:
   • יו"ר העמותה יהיה גם יו"ר הועד המנהל .
   • הועד המנהל יוכל לבחור מבין חבריו גם סגן אן סגנים ליו"ר.
   • הועד המנהל יוכל לבחור מזכיר וגזבר של העמותה.
   • הועד המנהל רשאי למנות מנכ"ל לעמותה.

 

 • נושאים בסמכות הועד המנהל :
  • הועד המנהל אחראי לנושאים הבאים:
   • לנהל את כל ענייני העמותה לפי קווים והנחיות שתתווה האסיפה הכללית ותהיינה בידיו כל הסמכויות שלא נתייחדו למוסד כל שהוא ממוסדות העמותה.
   • קביעה וניהול של תקציב העמותה, לרבות ניהול הוצאות שוטפות כגון יעוץ משפטי, הוצאות רו"ח, שיווק, פרסום, רכישת תוכנות וציוד הנדרש לקידום מטרות העמותה. הוצאות חריגות שאינן בהתנהלות השוטפת של העמותה, יובאו לאישור האסיפה הכללית.
   • קביעת דמי החבר השנתיים.
   • קביעה וניהול של כללי ההתנהגות והאתיקה המקצועית.
   • קביעת דמי החבר השנתיים בכפוף לתקרה שנקבעה באסיפה הכללית.
   • הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
  • על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.
  • העמותה תנהל פנקס שבו ירשמו שמותיהם של חברי הועד, מענם, מספר זהותם, תאריך תחילת כהונתם ותאריך פקיעת כהונתם.
 • ישיבות הועד המנהל :
  • הועד המנהל רשאי להסדיר את מועד ישיבותיו, המניין הדרוש ודרך ניהולם, אך יתכנס לא פחות מאחת לרבעון. זימון הועד המנהל  יבוצע על ידיי יו"ר העמותה או המנכ"ל בכתב או טלפונית לפחות 48 שעות מראש.
  • החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, יכריע יו"ר העמותה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
  • הועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו שיהיה חתום ע"י יו"ר העמותה ו/או המנכ"ל ואשר עותק ממנו ישלח לכל חברי הועד. מקור הפרוטוקול ישמר בתיק
  • ההצבעות בועד המנהל תהיינה גלויות, בהרמת יד.
  • המניין החוקי בישיבות הועד המנהל הוא חמישה מחבריו. אולם אם חצי שעה לאחר המועד שנקבע לישיבת הועד המנהל  לא נכח הרוב הדרוש, תתקיים אסיפת הועד המנהל  והחלטותיה תהיינה תקפות בכל מנין חברים אשר השתתף בה.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הועד יכונס לפי דרישתם של לפחות שניים מחברי הועד או על פי דרישת ועדת הביקורת והיא תתכנס תוך 21 יום מיום שהוגשה דרישה כאמור בכתב ליו”ר העמותה או לסגנו.
  • יו”ר העמותה או סגנו ידאגו להודיע לחברי הועד על המועד, המקום וסדר היום של ישיבת הועד וההודעות תישלחנה לחברי הועד לפחות 10 יום לפני יום הישיבה.
  • חבר ועד אשר ללא סיבה מספקת נעדר שלוש פעמים מישיבותיה, יוזהר בכתב על ידי יו”ר העמותה. נעדר הוא פעם רביעית לאחר שקיבל אזהרה כאמור תיפסק חברותו בועד, אלא אם כן החליטה הועד אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו בפרוטוקול.
 • האצלת סמכויות לועדות משנה:
  • לצורך ביצוע עבודתו ומילוי תפקידו רשאי הועד המנהל לבחור מבין חבריו ו/או מבין חברי העמותה ועדות קבועות או זמניות ולקבוע את סמכויותיהן וכן לקבוע להן יו"ר וחברים כנדרש. תקופת המינוי של הועדות תקבע ע"י הועד המנהל.
  • מובהר כי תפקיד ועדות המשנה הינו לסייע לועד המנהל במילוי תפקידו. ועדות אלה תשמשנה ועדות עבודה אשר יעבירו המלצות עבודה בפני הועד המנהל בנושאים השונים, כל אחת בתחומה וביוזמתה.
  • ההמלצות תאושרנה או תדחינה על ידי הועד המנהל.
 • תקציב
  • שנת הכספים של העמותה הינה שנה גרגוריאנית המתחילה בראשון לחודש ינואר והמסתיימת בתום חודש דצמבר.
  • הועד המנהל יסמיך אדם בכל כישורים או ועדת משנה להכין מידי שנה הצעת תקציב לשנה הבאה ולהביאה, 30 יום לפחות לפני תום שנת הכספים שהסתיימה, לאישור הועד המנהל.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל, רואה החשבון של העמותה יהיה אחראי על ניהול החשבונות של העמותה, הוצאת קבלות בכלל ובגין דמי החבר בפרט.
 • סיום חברות בועד המנהל:
  • חבר הועד המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר העמותה. חבר הועד המנהל  יחדל לכהן כחבר אם הוכרז פסול דין או אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
  • התפנה מקומו של חבר הועד המנהל או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יכנס במקומו חבר העמותה אשר היה אחריו במניין הקולות של הבחירות באסיפה הכללית.
  • האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש.
 • חברי הועד לא יהיו זכאים לשכר עבור פעולתם אך הועד המנהל יהא זכאי לקבוע החזר הוצאות ממשיות שהוצאו על ידם.

 

 1. ועדת ביקורת
  • מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה (אך יהא בעל מספר אי זוגי).
  • ועדת הביקורת תקבל החלטותיה ברוב רגיל של חבריה. המניין החוקי בישיבות הועדה הוא 2 חברי ועדה לפחות. במקרה של שוויון קולות תדחה ההצבעה לישיבה הבאה.
  • לא יבחר חבר לוועדת הביקורת אם הוא מכהן באותה עת כחבר הועד המנהל או כמבקר או גזבר או כחבר באחת מוועדותיה של העמותה.
  • חברי ועדת הביקורת יבחרו על ידי החברים באסיפה הכללית. יו”ר ועדת הביקורת יבחר על ידי האסיפה הכללית מתוך חברי ועדת הביקורת שנבחרו.
  • חבר ועדת הביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד המנהל; חבר הועדה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
  • נתפנה מקומו של חבר הועדה או שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים חברי הועדה הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועדה עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועדה.
  • ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה, תבקר את מוסדות העמותה, חשבונותיהם של מוסדות העמותה ופעולותיהם הכספיות.
  • ועדת הביקורת רשאית לצורכי עבודתה לעיין בספרי החשבונות של העמותה, ולקבל מכל מוסדות העמותה ונבחריה, לפי דרישתה, כל מסמך, פרטיכל ומידע הדרושים לדעתה למילוי תפקידיה.
  • לועדת הביקורת תינתן גישה חופשית לצורך ביקורת לכל החשבונות והמסמכים הקשורים לעמותה והמצויים בידי מוסדותיה, חבריה או בעלי מקצוע מטעמה, אשר יסייעו לועדת הביקורת יתנו לה כל מסמך, עזרה וכל הסבר שיידרש על ידו בכל עת בתחום העניינים הנתונים לפעולותיו.
  • ישיבות האסיפה, הועד המנהל והועדות פתוחות לפני ועדת הביקורת והם יכולים להיות נוכחים בכל ישיבה (ללא זכות הצבעה).
  • ועדת הביקורת תביא המלצותיה אחת לשנה בפני הועד והאסיפה הכללית, לפי הסדר האמור.
  • האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון כגוף מבקר במקום ועדת ביקורת.

 

 1. ועדת בחירות
  • ועדת הבחירות תהא ועדה קבועה והרכבה יהיה יועצה המשפטי של העמותה ושני חברי הועד המנהל שיבחרו ע"י יו"ר העמותה (להלן-“ועדת הבחירות").
  • ועדת הבחירות תנהל ותפקח על הבחירות לתפקידים הבאים: יו"ר העמותה, הועד המנהל וועדת הביקורת.
  • לצורכי עבודתה תיקבע ועדת הבחירות כל עניין פרוצדורלי – טכני אשר לא הוסדר בתקנון וכן תנסח את הטפסים הנדרשים לצורך קיום הבחירות במוסדות העמותה.

 

 1. ועדת אתיקה ומשמעת, נציב קבילות הציבור ומוסד גישור:
  • הועד המנהל ימנה ועדת אתיקה ומשמעת אשר תמנה עד 5 חברים (ובלבד שמספר החברים יהיה אי זוגי).
  • לא יבחר חבר לועדת האתיקה והמשמעת אם הוא מכהן באותה עת כחבר הועד או כמבקר או גזבר או כחבר באחת מועדותיה של העמותה.
  • ועדת האתיקה והמשמעת תקבל החלטותיה ברוב רגיל של חבריה. המניין החוקי בישיבות הועדה הוא 3 חברי ועדה לפחות.
  • אחד מחברי ועדת המשמעת ישמש בתפקיד נציב קבילות הציבור אשר ירכז את תלונות החברים והלקוחות, יאסוף מסמכים ומידע כנדרש מכל הצדדים הנוגעים בדבר, ויעבירם לדיון מסודר בועדת האתיקה והמשמעת.
  • שינוי של הקוד האתי של העמותה ידרוש אישור של רוב באסיפה הכללית .
  • הוועדה תידון כל תלונה לגופה ותקבל את החלטותיה על פי שיקול דעתה, בכפוף לקוד האתי של העמותה ולכללי העמותה. הועדה תכריע ע"פ חומרת הענין האם להטיל סנקציה כגון השעיה או אזהרה או קנס ו/או האם להעביר את הענין להליך גישור. החלטת הועדה תהא סופית ומחייבת.
  • מוסד הגישור:
   • הועד המנהל, בהמלצת ועדת האתיקה והמשמעת, ימנה מגשרים מוסמכים.
   • מוסד הגישור ישמש במקרים של מחלוקות בין חברי העמותה, בכפוף לתשלום שני הצדדים.
   • ועדת האתיקה והמשמעת תעביר המלצות לניהול מוסד הגישור לאישור הועד המנהל.
   • מיקום הגישור ייקבע ע"י המגשרים.

 

 1. מיהו חבר עמותה
  • מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
  • חברות בעמותה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להורשה.
  • חבר עמותה ימלא אחר כל המפורט להלן:
   • בעל רשיון תיווך בתוקף.
   • הגיש מועמדות והתקבל כמפורט להלן.
   • שילם את דמי החבר השנתיים.
   • אישר בחתימתו כי יפעל על פי מסמכי העמותה לרבות: תקנון העמותה, הקוד האתי, האמנה של העמותה.
  • העמותה תנהל פנקס חברים בו ירשמו חברי העמותה, מענם, כתובת מקום עבודתם, מספר זהותם ותאריך תחילת חברותם ומי שחדלו להיות חברים בעמותה ותאריך פקיעת החברות. פנקס החברים יתנהל בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הועד המנהל .
  • כל חבר עמותה יקבל תעודה המעידה על חברותו בעמותה לאחר שמילא את כל התנאים המפורטים לעיל. התעודה תינתן ללא תמורה ותכלול מספר רישוי מתווך ותמונה אישית שימציא המתווך.

 

 1. זכויות חברי העמותה 
  • חבר עמותה כהגדרתו לעיל רשאי להיות נוכח באסיפה הכללית ולהצביע בכל נושא.
  • חבר עמותה יוזמן לאירועים, כנסים והשתלמויות שעורכת העמותה.

 

 1. חובות חברי העמותה 
  • חבר העמותה ימלא אחר הוראות התקנון, הקוד האתי, האמנה וכל החלטות העמותה ומוסדותיה.
  • חבר העמותה יסייע לעמותה בהשגת מטרותיה ויפעל בתיאום עם מטרות העמותה.
  • חבר העמותה ינהג לפי כללי האתיקה המקצועית שנקבעו בדין וכן בהתאם לכללי האתיקה המקצועית שיפורסמו על ידי העמותה.
  • חבר העמותה יגן על כבוד המקצוע, כבוד העמותה, מוסדותיה וחבריה.
  • חבר עמותה ישמור ויקפיד על יחסי חברות הוגנים כלפי חבר עמותה אחר.
  • חבר עמותה ישלם במועד את דמי החבר לעמותה כפי שייקבעו מעת לעת על ידי מוסדות העמותה.

 

 1. קבלת חברים חדשים
  • מתווך בעל רישיון תיווך בתוקף, המבקש להתקבל כחבר עמותה (להלן-“המבקש") יגיש בקשה על גבי טופס שיקבע על ידי הועד המנהל (להלן-“הטופס") בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

 • על המבקש לשלם דמי חבר, כפי שיקבעו מפעם לפעם.
 • את הטופס ואישור תשלום דמי חבר על המבקש להעביר לועד המנהל או מי מטעמה.
 • הועד המנהל יחליט תוך 30 יום מיום שהועברה בקשת הרישום באם לקבל או לדחות את רישום החבר בעמותה. החליט הועד על דחיית בקשתו של המבקש, יוחזרו למבקש דמי החבר.
 • ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
 • נדחתה בקשתו של מבקש רשאי הוא לחזור ולהגיש מועמדותו מחדש כעבור שישה חודשים מיום דחיית בקשתו וחוזר חלילה.

 

 1. דמי חבר
  • דמי החבר יקבעו ע"י הועד המנהל (להלן-“דמי החבר"). דמי החבר יוסדרו עד לתום חודש מרץ בכל שנה. הועד רשאי לקבוע כללים לעניין תשלום דמי החבר לשיעורין, הצמדה, ריבית כנהוג במשק.
  • חבר עמותה חייב בתשלום דמי חבר שנתיים במועדם ובהתאם לאמור בתקנון זה ולכללים שיקבע הועד המנהל.
  • חבר אשר חדל להיות חבר עמותה, ישלם דמי חבר מלאים לאותה שנה.
  • חבר חדש המצטרף במהלך השנה ישלם דמי חבר מלאים לאותה שנה.

 

 1. אי תשלום דמי חבר במועד
  • חבר אשר לא שילם את דמי החבר במועד יחולו ההוראות הבאות:
   • לא שילם את דמי החבר תוך 30 יום ממועד התשלום, לאחר שקיבל התראה על אי התשלום, במייל, לא יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. כמו כן ובנוסף לא יהיה זכאי להשתתף באירוע, בכינוס או בהשתלמות מטעם העמותה ויפסק משלוח חומר מקצועי עבורו.
   • לא שילם את דמי החבר תוך 60 יום ממועד התשלום, לאחר שקיבל התראה נוספת על אי התשלום, בדואר רשום:
    • תושעה חברותו בעמותה עד לתשלום דמי החבר.
    • אם הינו בעל תפקיד במוסדות העמותה יושעה ממילוי תפקידו.
   • אין בהוראות סעיפים לעיל כדי לגרוע מהחיוב בריבית, הפרשי הצמדה בגין פיגור בתשלום דמי החבר כפי שיקבע על ידי הועד המנהל .
   • חבר אשר לא שילם את חובו, רשאית העמותה לנקוט כנגדו הליכי גבייה באמצעות יועצה המשפטי של העמותה או בכל דרך אחרת.

 

 1. הפסקת חברות בעמותה
  • חבר יחדל להיות חבר עמותה באחד מהמקרים הבאים:
   • היה ולא שילם את דמי החבר במשך שנה, תופסק חברותו ויהיה עליו לשלם לאלתר את החוב.
   • היה והודיע בכתב על רצונו לחדול מלהיות חבר בעמותה, תוך 30 יום מהיום בו התקבלה הודעתו.
   • עם פטירתו.
   • עם הרשעתו במעשה פלילי שיש עמו קלון על פי החלטת היועץ המשפטי של העמותה.
   • הצטרפות החבר לארגון אחר הפוגע במעמדו של המתווך או לארגון אחר הפוגע במטרות העמותה תיחשב לעבירת משמעת בגינה תהא רשאית הנהלת העמותה להחליט על השעיית החבר לתקופה שתיקבע או על הרחקתו מהעמותה.
   • על פי החלטה סופית של ועדת האתיקה והמשמעת.
  • מובהר כי חבר העמותה יהיה רשאי לערער בפני האסיפה הכללית של העמותה על הפסקת חברותו מהטעמים המפורטים בסעיפים קטנים (1) ו-(4) לעיל בלבד.

 

 1. תוקף פעולות וחיוב העמותה
  • שם העמותה וסמלה יודפסו על כל הטפסים והמכתבים היוצאים בשם העמותה.
  • פעולות של חברי העמותה יהיו כפופות לתקנון זה וכן להנחיות ונהלים פנימיים יקבעו על ידי הועד המנהל .

 

 1. ניהול פרוטוקול

ינוהל פרוטוקול לגבי כל אחת מישיבות מוסדות העמותה וועדות המשנה של הועד המנהל . הפרוטוקול ייחתם על ידי יו”ר הישיבה ובידי רשם הפרוטוקול. חתימתו של יו”ר הישיבה על גבי הפרוטוקול תהווה ראייה לכאורה לתוכן, לכשרות כינוס הישיבה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

 

 

 1. ניהול חשבונות
  • העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובצורה נאותה את המצב הכספי של העמותה והסניפים ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השניה לחוק העמותות.
  • כל חבר ועד, ועדת הביקורת, ורו”ח שמונה לעמותה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל כל מסמך ומידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידו.

 

 1. ביקורת של רואה חשבון
  • הדו”ח הכספי יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון.
  • רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של העמותה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, וימסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

 

 1. עיון

לחברי הועד המנהל תהיה הזכות לעיין בספרי החשבונות בכל עת סבירה גם אם טרם בוקרו.

 

 1. איסור חלוקת רווחים 
  • העמותה אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים לחבריה, במישרין או בעקיפין, לרבות למייסדי העמותה, וכל חלוקת רווחים שבוצעה על ידה תיחשב לענין פרק זה כחלוקה אסורה.
  • ביצעה העמותה חלוקה אסורה, יהיה על חבר העמותה להשיב לעמותה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה.
  • הוראות סימן זה לא יחולו על מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין, וכן לא יחולו על טובת הנאה שקיבל חבר עמותה מהעמותה כאחד מציבור הזכאים ליהנות משירותי העמותה על פי מטרותיה ועל פי הקריטריונים שנקבעו כאמור בתקנון זה.

 

 1. פירוק
  • פירוק העמותה יהיה בהתאם לאמור בסעיף 43 (א) לחוק העמותות, תש”ם-1980 נשארו נכסים לאחר פירוק העמותה ולאחר שנפרעו כל חובותיה במלואם, יעברו נכסים אלה, לעמותות או מוסדות ציבוריים אחרים, כמשמעותם בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ואשר מטרותיהם דומות למטרות העמותה והאוסרים על חלוקת הכנסותיהם ורכושם בין חבריהם, ולא יחולקו בין חברי העמותה.
  • פירוק העמותה מרצון לרבות במקרה של מיזוג יתקבל על פי החלטת האסיפה הכללית ברוב של שני שליש מחברי האסיפה הכללית שרשאים להצביע.
  • זהות העמותה או העמותות, המוסד ו/או המוסדות האחרים האמורים, יקבעו על ידי האסיפה הכללית הרגילה בעת או בטרם מועד חיסול העמותה. אם ובמידה ולא תהיה אפשרות לתת תוקף להוראות אלה ייתרמו הנכסים לעיל למטרות צדקה.

 

 1. ביטוח ושיפוי:

בכפוף לסעיף 263 לחוק החברות, העמותה תהא רשאית להתקשר, לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית, בחוזה לביטוח אחריותם של כל נושאי המשרה ו/או בעלי תפקידים ו/או מנהלים ו/או חברי ועד ו/או ועדת ביקורת ו/או חברי ועדות ו/או יו"ר העמותה (להלן: “נושא משרה") כולם או מקצתם.

 

 1. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה התראה וכל הודעה אחרת לחבר על פי תקנון זה תינתן לו בכתב באמצעות מייל ובכל אמצעי אלקטרוני אחר שיאושר ע”י הועד המנהל . כתובתו של החבר בפנקס תשונה על פי בקשתו בכתב.