הקוד האתי – עמותת דרך ארץ – התאחדות המתווכים הארצית

עמותת דרך ארץ הוקמה מתוך ראיה של הנחלת ערכים וכללי התנהגות חדשים למקצוע לשם קידום ופיתוח מקצוע המתווכים בישראל;

חברי העמותה מסכימים ומתחייבים לפעול על פי כללי הקוד האתי במפורטים להלן:

 

מתווך עם דרך ארץ

 1. ינהג בכבוד כלפי לקוחותיו, עמיתיו למקצוע וכלפי חברי דרך ארץ וחברי ההנהלה;
 2. יבצע את עבודתו במסירות ובנאמנות תוך שימוש בניסיונו, כישוריו וידיעותיו ברמה מקצועית; יעבוד ביעילות ומתוך מאמץ לפעול בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המונהגים על ידי העמותה;
 3. יעניק שירות וייעוץ מקצועי ללקוחותיו תוך המלצה או הפניה אל אנשי מקצוע רלוונטיים, כגון: שמאי מקרקעין, אדריכל, עורך דין, יועץ מס, שירות בדק בית, קבלן עבודות בניין, יועץ פיננסי, גורמים עירוניים/ממשלתיים וכיוצא באלה;
 4. ישרת את לקוחותיו במסירות ובנאמנות ובהתאם לכללי האתיקה החלים על פי דין על מתווכי נדל"ן בכלל, ובפרט ימסור ללקוחות ולעמיתים מידע מהימן שמצוי בידיו, אודות הנכסים שבטיפולו; כמו כן יציג בקיאות ושליטה בפרטי העסקה ובנכס הרלוונטי ככל שמצויים בידיו;
 5. חברי דרך ארץ שהינם מנהלי משרדים, זכיינים ו/או בעלי חברות תיווך פרטיות מתחייבים לא לפגוע בזכויותיו של סוכן אשר בחר להעביר את פעילותו למשרד/חברה אחרים; יקדמו תחרות הוגנת ושיתוף פעולה, תוך כיבוד הסכם ההתקשרות עם הסוכן ושמירת זכויותיו לעמלות המגיעות לו מתוקף עסקאות שנעשו באמצעותו;
 6. יבצע התקשרות מסודרת עם לקוחות ועמיתים, לרבות חתימה על כל המסמכים הנדרשים כמתחייב;
 7. מתחייב לפעול על פי כללי האתיקה המוזכרים בקוד האתי; וכן מתחייב להופיע בפני ועדת המשמעת והאתיקה של העמותה במועד שיוזמן, ולפעול ליישום החלטותיה לרבות הפניית ועדת האתיקה ומשמעת להליך גישור כמו גם ליטול חלק בהליך גישור ולפעול למען גישור בינו ובין עמיתיו לפני פנייה לערכאות משפטיות;
 8. יפעל בתום לב, בניקיון כפיים וביושרה בכלל, לרבות על-פי חוק המתווכים וכללי האתיקה המקצועית המוזכרים בו;
 9. יתנהל בשקיפות ובהגינות מקצועית כלפי עמיתיו; בפרט לא יפגע בשמם הטוב ולא יפגע בעסקיהם ובקשרי הלקוחות שלהם, הכל בכפוף לתנאי תחרות חופשית והוגנת ולהסכמים שבתוקף בין הצדדים;
 10. יקיים תחרות הוגנת ויכבד הסכמים של עמיתים, בין אם נחתמו עמו או עם אחרים; בפרט יפעל כדי לכבד הסכמי בלעדיות, הזמנות של שירותים אחרים וכל הסכם אחר שנחתם עם עמיתיו למקצוע;
 11. ינהג בנימוס וביושרה כאשר יוזמן לשתף פעולה בקידום מכירות – בכל שלבי המכירה;
  בפרט ינהג בדרך ארץ בביקורים בנכסים, במסירת מידע ללקוחות ובניהול משא ומתן; יפעל בדרכי יושר ונועם למען קידום המכירה ויימנע מתחבולות, דיסאינפורמציה, מניפולציות או כל התנהלות חסרת דרך ארץ אחרת שעלולה לפגוע בשם המקצוע או בלקוחותיו;
 12. מצהיר כי הוא לוקח חלק פעיל במטרת התארגנות העמותה – לקדם את מעמד המתווכים בישראל – ולפיכך לא יפעל בשום אופן שעלול לפגוע בקידום מטרות הקבוצה;
 13. יגלה יושרה ומקצועיות בכל הנוגע להצעת נכסים לשיתוף פעולה –
  לרבות חתימה על הזמנות שירותי תיווך עם לקוחותיו, חתימה על הסכמי שת"פ עם עמיתיו והנגשת מידע ללקוחות ולעמיתים;
 14. ימנע מפניה ישירה לבעלי נכסים אשר ככל הידוע לו חתומים על הסכם בלעדיות, אלא באמצעות המתווך הבלעדי;
 15. יציג עצמו כחבר בעמותת דרך ארץ אך ורק אם חתם על אמנה, תקנון וקוד אתי ומחזיק בתעודה חבר התאחדות בתוקף;

 

שיתוף פעולה בין מתווכים

שיתופי פעולה בין חברי העמותה לשיווק נכסים ינהגו על פי עקרונות העל להלן:

 1. שיתופי פעולה לשיווק נכסים יעוגנו בהסכם חתום המפרט את תנאי שיתוף הפעולה, תנאים עסקיים, רשימת נכסים ספציפיים ; ככל שניתן, הסכמי שיתוף פעולה יהיו ייחודיים ויוגבלו בזמן;
 2. הצדדים להסכם שיתוף פעולה יפעלו בשיתוף פעולה הדדי לשם קידום מו"מ פוטנציאלי ויספקו זה לזה את המידע הרלוונטי על מנת לסייע לקידום כל עסקה לכדי ביצוע וחתימה;
 3. צדדים להסכם שיתוף פעולה לא ימסרו לאף גורם, לרבות משרד תיווך אחר או כל סוכן או חברה העוסקים במישרין או בעקיפין בתיווך נכסים, כל מידע לעניין שיתוף הפעולה ו/או פרטי הלקוחות של מי מהצדדים ו/או הנכסים שהובאו לשיתוף פעולה, אלא אם הותר להם במפורש על ידי הצד השני;
 4. צדדים להסכם שיתוף פעולה יפנו רוכשים פוטנציאליים מטעמם אך ורק בהתאם לתנאי הסכם השת"פ ; הגורם שיוביל את הליך המכירה אל מול המוכרים הינו המתווך המייצג את המוכרים;
 5. שימוש בחומרי שיווק של מתווך אחר ייעשה באישורו של המשווק ובכפוף להסכמת הצדדים בלבד;
 6. הצדדים מתחייבים להביא לידיעת הלקוח את הסכם שיתוף הפעולה ואת זהות הצדדים להסכם;
 7. צדדים בהסכם שיתוף פעולה מתחייבים למתן מענה ולזמינות מיטבית ללקוחות שבייצוגם ולעמיתים שעובדים עמם;

 

טיפול בתהליך מכירה מול לקוחות

מתווך המייצג בעלי נכס/מוכרים:

 1. יפנה בצורה מכובדת ומקצועית לבעלי נכסים תוך שימוש בשפה שיווקית ועניינית;
 2. יעשה שימוש בכלים מקצועיים להערכת שווי הנכס וניתוח השוק; יאסוף מידע על הנכס וסביבתו כנהוג, יציע ויציג תכנית שיווק פרסום ומכירה, יחתום על הסכם בלעדיות או הזמנת שירותי תיווך אחרים – לאחר שהסביר למוכרים את תנאי ההסכם  תנאי השיווק וההתקשרות ומשמעותם המשפטית והמסחרית;
 3. יבצע פרסום של הנכס במערכת לשיתופי פעולה ובמדיות נוספות בהתאם לתוכנית השיווק שמוצעת על ידו;
 4. יידע את המוכרים בשקיפות מלאה על כל הצעה לרכישה של הנכס; לא ימנע מבעלי הנכס מידע המצוי בידיו אודות רוכשים פוטנציאליים המביעים ענין בנכס, לרבות הצעות מטעם מתווכי משנה בעסקה;
 5. יוודא כי בעלי הנכס המזמינים ממנו שירותי תיווך מתירים שיתוף פעולה עם מתווכי משנה, ויידע את בעלי הנכס ואת הקונים הפוטנציאלים על קיום שיתוף פעולה בינו לבין  מתווכים אחרים;
 6. יאפשר גישה למידע רלוונטי המצוי בידיו עבור המתעניינים בנכס ויציג את הנכס למתעניינים ומתווכים ככל שהנכס יהיה זמין לביקורים;
 7. רשאי להציג את הנכס למתעניינים מטעמו ו/או מטעם מתווכים נוספים המשתפים עמו פעולה ו/או לכל גורם אחר אשר יגלה עניין ברכישת/השכרת הנכס על פי שיקול דעתו, כל זאת על מנת למצות עד תום את סיכויי הצלחת המכירה עבור בעלי הנכס, מזמיני השירות;

 

מתווך המייצג רוכשים פוטנציאליים:

 1. יברר עם רוכשים פוטנציאליים מהם צורכיהם, העדפותיהם ויכולותיהם על מנת לבצע התאמה מיטבית של נכסים ללקוח; יפעל, ככל שניתן, לבקר בנכס פוטנציאלי ובסביבתו בטרם הצגתו למתעניינים באופן שיוכל להציג את הנכס באופן מקצועי ומהימן;
 2. יספק לרוכשים פוטנציאליים מידע מהימן ככל שמצוי בידיו אודות הנכסים המוצעים להם על מנת שיוכלו לפעול בשיקול דעת ולהחליט אם הנכס מתאים לדרישותיהם וצורכיהם;
 3. ינהל תהליך מסודר בטרם יגיש הצעת מחיר בשם לקוחותיו, לרבות מיצוי ביקורים בנכס, בדיקות מקדימות מצד הרוכשים, התייעצויות, ביקורים של אנשי מקצוע, המלצה לבדיקות מיסוי ויכולות פיננסיות – ככל הניתן;
 4. יפעל ככל שביכולתו ובמסגרת הכלים העומדים לרשותו למען קידום הצעה לרכישת נכס ולניהול מו"מ תוך ליווי העסקה עד לחתימה על הסכם מכר;
 5. יפעל בשקיפות המתבקשת לקידום הצעה/מו"מ/עסקה מול מתווך המייצג את המוכרים תוך שמירה על מידע פרטי ואישי של לקוחותיו ומבלי לפגוע בזכויותיהם או בכוונות המו"מ שלהם;

 

אין בקוד האתי כדי להוות חלק מהסכמים בין מתווך לבין לקוחותיו אשר עליהם יחולו רק ההסכמים שיחתמו ע"י הצדדים;

 

שיתוף פעולה, ממקום של רצון טוב ועשייה מקצועית הינו ערובה להצלחתנו;